Hej, hur går det med planförslaget?

Översiktsplan för del av Kirseberg godkändes för samråd av kommunstyrelsen 14 januari 2015. Samrådsförslaget var ute på remiss 13 februari 2015 – 29 maj 2015 och då kunde den som ville lämna sina synpunkter på förslaget. Nu har det gått ett tag sedan samrådet avslutades och många undrar säkert hur det går med det fortsatta arbetet.

Vad händer nu?

Stadsbyggnadskontoret håller på att upprätta en samrådsredogörelse där alla inkomna synpunkter sorteras tematiskt – för att göra det enklare att överblicka materialet. Inkomna synpunkter ska kommenteras och sammanställningen utgör sedan underlag för justeringar av planförslaget. Arbetet med samrådesredogörelsen har dock behövt förskjutas i tid då andra stadsbyggnadsprojekt har behövts prioriteras.

FÖP2034_del+av+Kirseberg_20150212-232

Vy från Södra Bulltoftavägen mot Östergården. Visionsbild: Dziugas Lukosevicius.

Vad kan sägas om de synpunkter på planförslaget som har kommit in?
Vi har fått in ett 40-tal skriftliga synpunkter från flera olika håll och är väldigt tacksamma för det. Många synpunkter stödjer planförslagets inriktning mot en hållbar stadsutveckling med effektiv markanvändning, attraktiv stadsmiljö, minskad biltrafik och ett ansvarstagande för att bibehålla staden tillgänglig från hela regionen. Förslaget uppfattas resultera i en balanserad avvägning mellan olika samhällsintressen. Många poängterar betydelsen av att parkeringspolitiken samverkar med en fortsatt förtätning av staden, offensiv utbyggnad av kollektivtrafiken och fortsatt utveckling av cykelvägnätet.

Kan något sägas om hur planförslaget kommer att ändras redan nu?

Nej, inte i nuläget. Men det kan konstateras att inkomna synpunkter kommer att medföra kompletteringar och justeringar av planförslaget. Mer information kommer att komma så fort samrådsredogörelsen är klar, vilket beräknas ske vid halvårsskiftet.

Vad händer sedan?

När översiktsplanen har justerats och bearbetats utifrån samrådsredogörelsen sker ytterligare ett samråd som kallas utställning, där det bearbetade planförslaget ställs ut för granskning. Ett slutligt antagande av planen förväntas sedan ske under andra halvåret 2017.

Både samrådsredogörelsen och den färdigställda översiktsplanen kommer att presenteras på hemsidan under 2016/2017. Håll utkik!

Kommentarer

  1. Lina Olsson skriver:

    Hej!
    Kan ni specificera vilka projekt som prioriterats framför FÖP Kirseberg samt varför just dessa har så att säga har fått gå göre (för så är ju fallet – enligt samrådsunderlagets tidplan avsågs utställningen att ske i början av 2015).
    Mvh
    Lina Olsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *